ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010)

 Α' ΣΤΑΔΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟ Εισηγητής

Γενική Διδακτική

Δευτέρα + Τετάρτη 14 Σεπτ 2009 18:00 - 22:00 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Σάββατο + Κυριακή 26 Σεπτ 2009 11.30 - 15:30 Κοντογιαννίδου
Ψυχοπαιδαγωγικά Τρίτη + Πέμπτη 6 Οκτ 2009 10:00 - 14:00 Κοντογιαννίδου
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

1.   Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου  σπουδών κατατάσσονται σε ποσοστό 4% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα

2.   Κάτοχοι πτυχιούχων ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, κατατάσσονται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα

3.  Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν στη Γραμματεία, στο διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου: α) Αίτηση, β)Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα ακόλουθα μαθήματα ως εξής:

1. Μαθηματικά                                   

2. Νεοελληνική Γλώσσα & Παιδική Λογοτεχνία                            

3. Εισαγωγή στις Επιστήμες  της Αγωγής     

Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος θα είναι τρεις ώρες. Οι εισαγόμενοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα θα ανακοινωθούν προσεχώς.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

- Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας:
από το σχολικό εγχειρίδιο του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Ευκλείδεια Γεωμετρία Α' και Β' Γενικού Λυκείου, έκδοση Η' (ISBN 978 960 7341 19 8) τα κεφάλαια 2-11.
 
- Στοιχεία Άλγεβρας:
(i) από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Άλγεβρα Α' Γενικού Λυκείου έκδοση Η' (ISBN 960 06 0360) τα κεφάλαια 1-6.
(ii) από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Άλγεβρα Β' Ενιαίου Λυκείου έκδοση ΙΕ' (ISBN 960 06 0357 X) τα κεφάλαια 1-4
 
- Στοιχεία Ανάλυσης:
από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' ενιαίου Λυκείου έκδοση Ζ' (ISBN 960 06 1471 7) το κεφάλαιο 1.
 
- Στοιχεία Στατιστικής:
από το σχολικό εγχειρίδιο του Ο.Ε.Δ.Β. Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ' ενιαίου Λυκείου έκδοση Ζ' (ISBN 960 06 1471 7) οι ενότητες 2.1, 2.2 και 2.3 του κεφαλαίου 2.
 

 

2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
Α΄ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η μορφολογία του ονόματος και του ρήματος: η διαμόρφωση της κλίσης του ονόματος από την Ελληνιστική μέχρι τη Νεοελληνική Κοινή. Η κλίση του ρήματος και η διαμόρφωση των χρόνων και των εγκλίσεων. Νεοελληνική Σύνταξη: Η συμπληρωμένη πρόταση. Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί. Τα άρθρα και οι αντωνυμίες. Οι προθέσεις και τα επιρρήματα. Το ρήμα. Χρόνοι και εγκλίσεις. Η μετοχή. Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις. Τα σημεία στίξης και η χρήση τους. Το λεξιλόγιο. Γλωσσολογία και λογοτεχνικό κείμενο. Προφορικός και γραπτός λόγος.
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 2007. Βασική Γραμματική της σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκη.
Holton David, Peter Mackridge & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. 1999. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκη.

Ιορδανίδου, Άννα (επιμ.) 2000. Οδηγός της Νεοελληνικής Γλώσσας. Τόμος Ά & Β. Αθήνα: Πατάκη.

 
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θεωρητικό μέρος
Ορισμός και Ιστορία της Ευρωπαϊκής Παιδικής Λογοτεχνίας. Οι κλασικοί της Ευρωπαϊκής Παιδικής Λογοτεχνίας  (L. Caroll, D. D. Defoe). Παιδικό βιβλίο και αρχαιότητα. Οι μορφές λογοκρισίας στην Παιδική Λογοτεχνία. Σχέσεις λογοτεχνίας παιδιών και λογοτεχνίας ενηλίκων. Παιδική Λογοτεχνία και διακειμενικότητητα. Το λαϊκό παραμύθι και οι αναγνώσεις του. Η εικονογράφηση των βιβλίων της Παιδικής Λογοτεχνίας.
 
Κείμενα
Π. Δέλτα, Το παραμύθι χωρίς όνομα
Ζ. Σαρρ, Νινέτ
Α. Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Ευγ. Τριβιζάς, Η τελευταία μαύρη γάτα
Ε. Αλεξίου, Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ασωνίτης, Π., Η εικονογράφηση στο βιβλίο της παιδικής λογοτεχνίας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001
Ζερβού Αλ., Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων, δ΄ έκδοση, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1999
Ζερβού Αλεξ., Στη χώρα των θαυμάτων, ε΄ έκδοση, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004,
Ζερβού Αλεξ., «Ελληνική αρχαιότητα, μύθος και κλασικό παιδικό βιβλίο», ηλεκτρονικό περιοδικό keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 4
Ζερβού Αλεξ., «Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων», ηλεκτρονικό περιοδικό keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 6
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Η διδασκαλία του μυθιστορήματος: θεωρητικές προϋποθέσεις και ένα παράδειγμα ανάγνωσης (Έλλης Αλεξίου Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον), περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, τεύχος 1-3, , έκδ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ. Ρέθυμνο 2000
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Φίλιππου Μανδηλαρά, Ο Ολυμπιονίκης που έβλεπε τα ψάρια να περνούν: μια ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας στην επικαιρότητα των Ολυμπιακών Αγώνων», keimena.ece.uth.gr/ τεύχος 4
Νικολουδάκη-Σουρή Ελπ., «Η ανάγνωση των παραμυθιών», στην ιστοσελίδα edc.uoc.gr (μαθήματα στο διαδίκτυο, Παιδική Λογοτεχνία)
 
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πεδίο έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης (ΠΕ). Κλάδοι της Π.Ε. Βασικές έννοιες: Αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση κ.λπ. Επισκόπηση της Π.Ε και η σχέση της με τις άλλες επιστήμες. Οι δυνατότητες και τα όρια της αγωγής. Το παιδαγωγικό ζεύγος: Δάσκαλος-Μαθητής. Δάσκαλος: ιδεαλιστικές απόψεις και τυπολογίες, ρεαλιστικές  απόψεις και προβλήματα. Μαθητής: προβλήματα σχολικής ένταξης και προσαρμογής. Οι σχέσεις δασκάλου-μαθητή. Σύγχρονα προβλήματα και παιδαγωγική επιστήμη. Εναλλακτικά εκπαιδευτικά συστήματα.


Eνδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Κρίβας Σπ. Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική Αθήνα, Εκδ. Gutenberg, 2007.
  2. Ματσαγγούρας Ηλ., (με συμμετοχή Γ. Χατζηδήμου), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, Εναλλακτικές Προσεγγίσεις, Διδακτικές Προεκτάσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg,2009.
  3. Μετοχιανάκης Ηλ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηράκλειο, 1999
  4. Mialaret G., Επιστήμες της Εκπαίδευσης: η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου, μτφρ. Δ. Καρακατσάνη, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008.
  5. Πυργιωτάκης Ι. Ε., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Ελληνικά Γράμματα, 1999.
  6. Ξωχέλλης Π., Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κυριακίδη, 1997.
  7. Χατζηδήμου Δ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Βασικές έννοιες και βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κυριακίδη, 1999.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Ρόδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Σημειώσεις Κατατακτηρίων εξετάσεων Παιδαγωγικού Ρεθύμνου (Δείγμα σημειώσεων)
Πρόγραμμα Νέων Τμημάτων
Ύλη Παιδαγωγικού Ρεθύμνου