Διαδικασία διαγωνισμού - Γνωστικά Πεδία Εξέτασης

Προκριματικό Στάδιο - Γραπτή Διαδικασία

(Συνολική βαθμολογία 400 μονάδες ή 80% τελικής βαθμολογίας)

 • ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Ελληνική Γλώσσα  
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση κειμένου, ετυμολογία, γλωσσολογία, ικανότητα χειρισμού ελληνικής γλώσσας (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Γαλλική Γλώσσα  
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην γαλλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση γαλλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην γαλλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Αγγλική Γλώσσα
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην αγγλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
   
  • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία
   • Γραπτή Δοκιμασία: 2 Εκθέσεις (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • - 1815-1945 (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)
   • - 1945-σήμερα (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)
   • Προφορική Δοκιμασία: 2 ερωτήσεις (Διάρκεια Εξέτασης 5-15 λεπτά/ απάντηση)
   • - 1815-1945 (1 ερώτηση - ανάπτυξη θέματος)
   • - 1945-σήμερα (1 ερώτηση  - ανάπτυξη θέματος)
    
  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
   • Γραπτή Δοκιμασία: Επεξεργασία φακέλου που αποτελείται από ένα ή περισσότερα κείμενα (ιδίως έγγραφα, αποφάσεις, διεθνείς συμβάσεις) και έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάπτυξη ενός θέματος που υποβάλλεται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
   • Γραπτή Δοκιμασία: 2 εκθέσεις (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • - Πολιτική Οικονομία ή Δημόσια Οικονομία (1  έκθεση – ανάπτυξη θέματος)
   • - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (1 έκθεση –ανάπτυξη θέματος)
   • Προφορική Δοκιμασία: 2 ερωτήσεις (Διάρκεια Εξέτασης 5-15 λεπτά/απάντηση)
   • - Πολιτική Οικονομία ή Δημόσια Οικονομία (1  ερώτηση– ανάπτυξη θέματος)
   • - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (1 ερώτηση–ανάπτυξη θέματος)

   

 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
  • Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
  • Παγκόσμια Γεωγραφία
  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)

 

 

Τελικό Στάδιο - Συνέντευξη

 

Προφορικές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα πνευματικού) που τίθενται από τα μέλη της επιτροπής και δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές (οι οποίοι επιλέγονται από τον γενικότερο ακαδημαϊκό χώρο, τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών) προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο/η υποψήφιος διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του διπλωματικού υπαλλήλου (βαθμός αντιλήψεως, η κρίση, η ευστροφία, η οξυδέρκεια, η αυτοκυριαρχία, η εκφραστική του ικανότητα, εν γένει παρουσία).

 

    Προαιρετικά μαθήματα: Οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ε.Ε. (πλην αγγλικής και γαλλικής) καθώς και αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική, τουρκική

Γραπτή Δοκιμασία:

      1 έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)
1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην γλώσσα επιλογής και

     1 μετάφραση 10-15 στίχων από την αγγλική στην γλώσσα επιλογής (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες συνολικά)

Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση κειμένου στην γλώσσα επιλογής και  έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην  γλώσσα επιλογής
(Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)  

 

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών γνώσεων τους στα πεδία της Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας

από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους, του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού και της Παγκόσμιας Γεωγραφίας.

 

 

Διαδικασία Εξέτασης

 • Πρώτα τελείται η γραπτή εξέταση των Πρωτευόντων μαθημάτων (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις).
 • Στην συνέχεια και μέσα σε ένα μήνα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης των Πρωτευόντων μαθημάτων.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην γραπτή εξέταση των Δευτερευόντων έχουν όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 130 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε μάθημα.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα σε 1 μήνα.
 • Η γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων θα διεξαχθεί 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρωτευόντων μαθημάτων.
 • Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν και στα 4 μαθήματα τουλάχιστον 230 μονάδες (άριστα το 400) και συγχρόνως όχι λιγότερο από 50 μονάδες σε κάθε δευτερεύον μάθημα.
 • Οι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.
 • Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου το οποίο θα γίνει το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου.
 • Ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων (γραπτή εξέταση) και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. (Ουσιαστικά η προφορική εξέταση αποτελεί το 20% της τελικής βαθμολογίας)
Create your own banner at mybannermaker.com!
 

Μετρητής επισκέψεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 2012
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 2012 (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενικά για το διαγωνισμό Προκήρυξη 2012
Πρόγραμμα μαθημάτων Διάρκεια μαθημάτων-Κόστος
Εξεταζόμενα Μαθήματα Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Εξωτερικών
Αποτελέσματα 2012 Ελληνικών Γαλλικών Αγγλικών Διπλ. Ιστορίας  

Σχετικές πληροφορίες:
Π.Δ. 17/1999 "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α΄10/1999)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
● Ειδικά προσόντα διορισμού: άρθρο 15 παρ.6, άρθρο 66 και άρθρο 91 Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών