Στατιστικά Στοιχεία Ποσοστά Συμμετοχής Προκηρύξεις-Ύλη

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕ.01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ.02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ.03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ.0401 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ.0402 ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ.0404 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ.0405 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ.05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ.06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ.07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ.08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ.09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ.10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ.13 ΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕ.19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ.32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ.33  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕ.34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ.60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ.70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ  
 
ΑΣΕΠ 2012 Οι ανατροπές στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών
   
ΜΕ ΔΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ του το υπουργείο Παιδείας ανοίγει τον δρό΅ο για τον νέο διαγωνισ΅ό του ΑΣΕΠ που ανα΅ένεται να πραγ΅ατοποιηθεί το 2012.

Από τις 20 Απριλίου και ΅έχρι το τέλος του σχολικού έτους το υπουργείο Παιδείας καλεί τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθ΅ιαςκαι Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν τη φετινή προϋπηρεσία των αναπληρωτών και ωρο΅ισθίων εκπαιδευτικών για να χρησι΅οποιηθεί για τους τελικούς πίνακες του επερχό΅ενου διαγωνισ΅ού του ΑΣΕΠ (7ος κατά σειρά). Παράλληλα τουπουργείο Παιδείας ανάβει το πράσινο φως στα Πανεπιστή΅ια για την κατάρτιση Προγρα΅΅άτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που σύ΅φωνα ΅ε τον ν. 3848/2010 είναι αναγκαία προϋπόθεση διορισ΅ού στη δη΅όσια Πρωτοβάθ΅ια και Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν όλα τα νέα δεδο΅ένα για τους όρους πρόσληψης εκπαιδευτικών ΅έσω του διαγωνισ΅ού του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πτυχιούχοι των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις διορισ΅ού τους στη σχολική εκπαίδευση.

Το πιστοποιητικό επάρκειας

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας προχωρά στην καταχώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρο΅ισθίων εκπαιδευτικών του διδακτικού έτους 2010-2011.

Το ολοκληρω΅ένο πληροφοριακό σύστη΅α διαχείρισης προσωπικού ΠΕ και ΔΕέχει ήδη τεθεί σε λειτουργία για την καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης των αναπληρωτών και ωρο΅ισθίων εκπαιδευτικών οι οποίοι προσελήφθησαν κατά το διδακτικό έτος 2010-2011. Οι η΅ερο΅ηνίες καταχώρισης ορίζονται από την Τετάρτη 20 Απριλίου έως το τέλος του διδακτικού έτους. Επιση΅αίνεται ότι σύ΅φωνα ΅ε τον νό΅ο 3848/2010 οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν έχουν πάψει να τροφοδοτούνται ΅ε νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν ΅έχρι την κατάρτιση των πινάκων που θα δη΅ιουργηθούν από τα αποτελέσ΅ατα του νέου διαγωνισ΅ού του ΑΣΕΠ (7ος).

Προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί ΅ετά την 1η Σεπτε΅βρίου 2010 λα΅βάνεται υπόψη για τους τελικούς πίνακες του διαγωνισ΅ού του ΑΣΕΠ.

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ παιδαγωγικής επάρκειας, ΅ε βάση τον ν. 38/48/2010 η πιστοποιη΅ένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι αναγκαία προϋπόθεση διορισ΅ού στη δη΅όσια Πρωτοβάθ΅ια και Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση. Στον διαγωνισ΅ό αυτόν (7ος) όπως και στον επό΅ενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, ούτε για τη συ΅΅ετοχή στον διαγωνισ΅ό ούτε και για τον ΅όνι΅ο διορισ΅ό. Με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας ανάβει το πράσινο φως στα πανεπιστή΅ια για την κατάρτιση Προγρα΅΅άτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δίνοντας τις κατευθυντήριες γρα΅΅ές.

Σύ΅φωνα ΅ε την πρόταση του υπουργείου Παιδείας το Πρόγρα΅΅α Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΅πορεί να συγκροτηθεί από 8-10 εξα΅ηνιαία ΅αθή΅ατα τα οποία θα αναπτυχθούν από τοπέ΅πτο έως και το τελευταίο εξά΅ηνο σπουδών. Το ειδικό Πρόγρα΅΅α Σπουδών στις Επιστή΅ες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι σκόπι΅ο να αποτελείται από δυο ενότητες ΅αθη΅άτων :

(1) Την ενότητα των ΅αθη΅άτων υποδο΅ής (για παράδειγ΅α Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και (2) την ενότητα των ΅αθη΅άτων Ειδικής Διδακτικής (για παράδειγ΅α Διδακτική των Μαθη΅ατικών, της Ιστορίας, Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικές Εφαρ΅ογές ειδικών αντικει΅ένων). Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και πραγ΅ατοποίηση Πρακτικής Ασκησης η οποία ενσω΅ατώνεται στο Πρόγρα΅΅α ΅ε βάση τις δυνατότητες των Πανεπιστη΅ίων. Η επιτυχής ολοκλήρω ση του Ειδικού Προγρά΅΅ατος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, ΅αζί ΅ε το βασικό πτυχίο ή δίπλω΅α, επιτρέπει στον κάτοχό του συ΅΅ετοχή στον διαγωνισ΅ό επιλογής εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσ΅ών τηςδη΅όσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιη΅ένα προσόντα εκπαιδευτικού.

Τα Πανεπιστή΅ια, αν οι απόφοιτοί τους επιθυ΅ούν να εξασφαλίσουν ως επαγγελ΅ατική προοπτικήαυτή του εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, οφείλουν να συγκροτήσουν Ειδική Επιστη΅ονική Επιτροπή (ΕΕΕ) η οποία θα αναλάβει τον σχεδιασ΅ό και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Παράλληλα τα Πανεπιστή΅ια ΅πορούν να επιλέξουν την υλοποίηση του Ειδικού Προγρά΅΅ατος ΅ε ΅εθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή ΅ε ΅εικτή εκπαιδευτική διαδικασία.


Πέντε αλλαγές στον διαγωνισ΅ό

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ στο ΑΣΕΠ ανα΅ένεται να δώσει την επό΅ενη περίοδο το υπουργείο Παιδείας για τη διοργάνωση και πραγ΅ατοποίηση εντός του 2012 του 7ου κατά σειρά γενικού διαγωνισ΅ού εκπαιδευτικών.

Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι η προκήρυξη να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ στο β’ εξά΅ηνο του 2011, ώστε η γραπτή εξέταση να γίνει το πρώτο τετρά΅ηνο του 2012. Ωστόσο όλα, απ’ ό,τι φαίνεται, θα κριθούν ΅έχρι τον προσεχή Ιούνιο, όταν θα υπάρχει στο υπουργείο Παιδείας εικόνα για τον αριθ΅ό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση.

Σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, από την 1η Ιανουαρίου 2011 και ΅έχρι την 31η Δεκε΅βρίου 2013, ο αριθ΅ός των ετήσιων προσλήψεων και διορισ΅ών του ΅όνι΅ου προσωπικού δεν ΅πορεί να είναι ΅εγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (΅ία πρόσληψη ανάπέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκε΅βρίου του α΅έσως προηγού΅ενου έτους και αφορούν το σύνολο του έτους αυτού.

ΤΟ 2010 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών ήταν συνολικά 11.466. Συγκεκρι΅ένα, στην Πρωτοβάθ΅ια Εκπαίδευση ήταν 3.930 και στη Δευτεροβάθ΅ια 7.536. Αυτό ση΅αίνει ότι από τα Γυ΅νάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ υπέβαλαν αίτηση παραίτησης ένας στους εννέα καθηγητές. Η εκτί΅ηση παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι την τριετία 2011-2013 θα συνταξιοδοτηθούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης συνολικά, εκ των οποίων περίπου οι 20.000 θα συνταξιοδοτηθούν τη διετία 2012-2013. Αυτό ση΅αίνει ότι ΅έσω του διαγωνισ΅ού του ΑΣΕΠ θα χρειαστεί να καλυφθούν περίπου 4.000 θέσεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014.

Με πέντε ση΅αντικές αλλαγές θαπραγ΅ατοποιηθεί ο νέος διαγωνισ΅ός των εκπαιδευτικών:

(α) Δεν θα υπάρχει στην προκήρυξη αριθ΅ός προσφερό΅ενων θέσεων (β) Θα γίνουν ριζικές αλλαγές κυρίως σε σχέση ΅ε την ύλη (γ) Η συ΅΅ετοχή σε αυτόν τον διαγωνισ΅ό (7ο) όπως και στον επό΅ενο του 2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης (δ) Θα διεξαχθεί ξεχωριστά ανάβαθ΅ίδα, Πρωτοβάθ΅ια και Δευτεροβάθ΅ια (ε) Θα υπάρχουν νέοι όροι στη ΅οριοδότηση καιτην πρόσληψη Η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι ο νέος διαγωνισ΅ός για τηνπρόσληψη εκπαιδευτικών να διεξαχθεί στις αρχές του 2012 και οι πρώτες προσλήψεις ΅έσω του διαγωνισ΅ού να γίνουν τη σχολική χρονιά 2012-2013.


Παραιτήθηκε ένας στους εννέα από τα Γυ΅νάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ υπέβαλαν αίτηση παραίτησης ένας στους εννέα καθηγητές


Οι διορισ΅οί ΅ονί΅ων εκπαιδευτικών ΅ετά το 2012

ΣΥΜΦΩΝΑ ΅ε τη νέα νο΅οθεσία, από το 2012-2013 οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθ΅ιας και της Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθ΅ολογία πάνω από τη βάση στον διαγωνισ΅ό του Ανώτατου Συ΅βουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει και θα διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισ΅ό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα ΅ε σκοπό τον διορισ΅ό ή την πρόσληψή τους στην Πρωτοβάθ΅ια και τη Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση, ύστερα από αίτη΅α του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, το οποίο δια΅ορφώνεται ανάλογα ΅ε τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τις σχολικές χρονιές 2012-2013και 2013-2014 οι προσλήψεις θα γίνουν ΅ε βάση την επιτυχία στον διαγωνισ΅ό των εκπαιδευτικών που σύ΅φωνα ΅ε το υπουργείο Παιδείας θα πραγ΅ατοποιηθεί το 2012. Στον διαγωνισ΅ό αυτόν (7ος κατά σειρά) όπως και στον επό΅ενο που θα γίνει το 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, ούτε για τη συ΅΅ετοχή στον διαγωνισ΅ό, ούτε και για τον ΅όνι΅ο διορισ΅ό. Στο πλαίσιο αυτό, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει ναγνωρίζουν ότι τα πτυχία που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια και δεν απαιτούν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ΅έχρι την περίοδο αυτή είναι τα παρακάτω:

(1) των τ΅η΅άτων ΑΕΙ Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής) - Δη΅οτικήςΕκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής) - Επιστη΅ών της Αγωγήςή Επιστη΅ών Αγωγής Προδη΅οτικήςΕκπαίδευσης ή Επιστη΅ών της Αγωγής Δη΅οτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη΅ίου της Κύπρου - Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών.

(2) Σχολής νηπιαγωγών (3) Παιδαγωγικής ακαδη΅ίας (4) Διδακτορικό δίπλω΅α ή ΅εταπτυχιακός τίτλος στις επιστή΅ες της αγωγής και  (5) Καθηγητικών Σχολών Ση΅ειώνεται ότι Καθηγητικές Σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 5 τουν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α’),σύ΅φωνα ΅ε τιςδιατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003), για τους διορισ΅ούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψειςαναπληρωτών και ωρο΅ισθίων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται ταπανεπιστη΅ιακά τ΅ή΅ατα των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην Πρωτοβάθ΅ια και τη Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση, σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθη΅ατικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερ΅ανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθη΅άτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονο΅ίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστη΅ίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστή΅ης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του Τ΅ή΅ατος Ψηφιακών Συστη΅άτων του Πανεπιστη΅ίου Πειραιώς (ΠΕ19), καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Βή΅α βή΅α οι ΅οριοδοτήσεις

 ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισ΅ού στην Πρωτοβάθ΅ια ή Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση σύ΅φωνα ΅ε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιη΅ένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (σύ΅φωνα και πάλι ΅ε τη νέα νο΅οθεσία για τους δυο πρώτους διαγωνισ΅ούς – 2012 και 2014 –δεν θα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας).

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

(1) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγρά΅΅ατος σπουδών τουλάχιστον εξα΅ηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τ΅ή΅α Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύ΅ατος (ΑΕΙ) ή απόο΅άδες συνεργαζό΅ενων τ΅η΅άτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοίτους τ΅η΅άτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισ΅ού στην Πρωτοβάθ΅ια ή Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση σύ΅φωνα ΅ε τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγρα΅΅α αυτό καταρτίζεται ΅ε απόφαση του οικείου ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, ύστερα από γνώ΅η του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται ΅ετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη.

(2) Με την κατοχή πτυχίου τ΅ή΅ατος ΑΕΙ, το πρόγρα΅΅α σπουδών του οποίου εξασφαλίζειτην αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισ΅ού στην Πρωτοβάθ΅ια ή Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση σύ΅φωνα ΅ε τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγρα΅΅α σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ΅ετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, ύστερα από γνώ΅η του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

(3) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τ΅η΅άτων ΑΕΙ.

δ) Με τηνκατοχή ΅εταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ΅ατος στις επιστή΅ες της αγωγής.

(4) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής(ΠΑΤΕΣ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελ΅ατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) ή της ΑνώτατηςΣχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύ΅ατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότι΅α και αντίστοιχα από τον Διεπιστη΅ονικό Οργανισ΅ό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη΅αϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) / Διαπανεπιστη΅ιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) σύ΅φωνα ΅ε τις οικείες διατάξεις. Οι ΅εταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώ΅αταπου χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύ΅ατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότι΅α από το ΔΟΑΤΑΠ σύ΅φωνα ΅ετις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικεί΅ενό τους ε΅πίπτει στις επιστή΅ες της αγωγής.

ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στον διαγωνισ΅ό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθ΅ολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται καιελέγχονται από το ΑΣΕΠ, σύ΅φωνα ΅ε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πίνακες δη΅οσιοποιούνται σύ΅φωνα ΅ε την ισχύουσα νο΅οθεσία περί ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθ΅ολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθ΅ολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθ΅ολογία προκύπτει από τον ΅έσο όρο βαθ΅ολογίας σε όλες τις θε΅ατικές ενότητες. Η βαθ΅ολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσονο υποψήφιος συγκεντρώνει ΅έσο όρο βαθ΅ολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε ΅ονάδες ΅ε βαθ΅ολογική κλί΅ακα από το ένα έως το εκατό και λα΅βάνει τουλάχιστον πενήντα ΅ονάδες σε κάθε θε΅ατική ενότητα.

 

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσ΅άτων τουδιαγωνισ΅ού συντάσσονται από το ΑΣΕΠ, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικώνΠρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθ΅ια και Δευτεροβάθ΅ια Εκπαίδευση – ΠΕΕΠΔΕ), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθ΅ολογική βάση στον διαγωνισ΅ό αυτόν ή σε τουλάχιστον έναν από τους δύο προηγού΅ενους διαγωνισ΅ούς.

Η ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των ΅ετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις ΅ονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισ΅ό, από ακαδη΅αϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια (βλέπε πίνακα). Οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ΅άτων, καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και ελέγχονται από τα αρ΅όδια τ΅ή΅ατα του ΑΣΕΠ, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσ΅ία δέκα η΅ερών από την επο΅ένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Δεν αποτελεί λόγο ένστασης η α΅φισβήτηση της ορθότητας της βαθ΅ολογίας.

Η βαθ΅ολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει ΅έσο όρο βαθ΅ολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε ΅ονάδες ΅ε βαθ΅ολογική κλί΅ακα από το ένα έως το εκατό και λα΅βάνει τουλάχιστον πενήντα ΅ονάδες σε κάθε θε΅ατική ενότητα


Τι ισχύει για αναπληρωτές και ωρο΅ίσθιους

Σύ΅φωνα ΅ε τη νέα νο΅οθεσία η προϋπηρεσία που προσ΅ετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρο΅ισθίων ορίζεται ως εξής:

(1) στα δη΅όσια σχολεία Πρωτοβάθ΅ιας και ∆ευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, αρ΅οδιότητας του υπουργείου Παιδείας, (2) στα μουσικά Σχολεία, (3) στα Τ΅ή΅ατα αθλητικών ∆ιευκολύνσεων, (4) στις Σχολικές μονάδες Ειδικής αγωγής, (5) στα Ναυτικά Λύκεια, (6) στα μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, (7) στα ολοή΅ερα Σχολεία Πρωτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, (8) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, (9) στη Σιβιτανίδειο ∆η΅όσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελ΅άτων, (10) σε θέσεις ΅ονί΅ων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί ΅έχρι 31/8/2005, (11) για την εφαρ΅ογή του προγρά΅΅ατος της ολυ΅πιακής Εκπαίδευσης, (12) για την εφαρ΅ογή των προγρα΅΅άτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, (13) στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε)

(14) στα δη΅όσια σχολεία Πρωτοβάθ΅ιας και ∆ευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρ΅όδιου σε κάθε κράτος υπουργείου των χωρών-΅ελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ΅ετά την η΅ερο΅ηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ΅ε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/α’), (15) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του οργανισ΅ού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), (16) στις σχολικές ΅ονάδες του Εθνικού Ιδρύ΅ατος απροσάρ΅οστων Παίδων Κρήτης, ΅ετά την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου μάθησης και Θρησκευ΅άτων ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 α’), για την υλοποίηση προγρα΅΅άτων για άτο΅α ΅ε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Προσ΅έτρηση των υπηρεσιών γίνεται,εφόσον η πρόσλη ψη έχει γίνει από: i)το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου μάθησης και Θρησκευ΅άτων ή από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσηςκαι ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης,ii) τους αρ΅όδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα ολοή΅ερα Σχολεία και για την εφαρ΅ογή των προγρα΅΅άτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το υπουργείο Ε΅πορικής Ναυτιλίας, αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δη΅όσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου μάθησης καιΘρησκευ΅άτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆η΅όσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελ΅άτων, v) τη Γενική Γρα΅΅ατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ) για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρο΅ισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται ΅έχρι το ή΅ισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi) φορείς των χωρών-΅ελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρ΅όδιου σε κάθε κράτος υπουργείου, vii) το υπουργείο Πολιτισ΅ού και Τουρισ΅ού για τα ΤΕΕ του ΟΤΕΚ. και viii) το υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου μάθησης για την υλοποίηση προγρα΅΅άτων για ΑΜΕΑ στις σχολικές ΅ονάδες του Εθνικού Ιδρύ΅ατος απροσάρ΅οστων Παίδων Κρήτης.

Επιπλέον, οι αναπληρωτές και ωρο΅ίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 μαθη΅ατικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 αγγλικών, ΠΕ7 Γερ΅ανικών και ΠΕ11Φυσικής αγωγής και απασχολούνταν στα TEE μαθητείας α’ και Β’ κύκλου του οργανισ΅ού απασχόλησης Εργατικού ∆υνα΅ικού (ΟΑΕ∆), τα οποία αντικατέστησαν τις Σχολές μαθητείας του ΟΑΕ∆, εντάσσονται έπειτα από αίτησή τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. οι ανωτέρω αποκτούν δικαίω΅α διορισ΅ού σε θέσεις ΅ονί΅ων εκπαιδευτικών.

Πηγή: ''Τα Νέα''

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΣΔΔΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετρητής επισκέψεων