Μετρητής επισκέψεων

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΣΔΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Υ.Π.Α
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙAΓ/ΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2014
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΕIC
ΕΑΠ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Διαγωνισμός ΑΑΔΕ (Εφοριακών-Τελωνιακών) 2018
Προκήρυξη 2017 Πίνακας κατανομής θέσεων Ποσοστά συμμετοχής υποψηφίων ΑΑΔΕ ΠΕ
Ύλη εξετάσεων 2018 Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΑΑΔΕ 2018
Πρόγραμμα προετοιμασίας ΑΑΔΕ (Εφοριακών-Τελωνιακών) Θέματα εξετάσεων
Κόστος μαθημάτων   Σημειώσεις Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

κ. Σοφοκλή Κωτούλα (Συγγραφέας βιβλίων Λογιστικής Διαγωνισμού Υπ. Οικονομικών)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Β’ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Μάθημα: «Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων»

1ο μάθημα
Βασικές λογιστικές έννοιες:  τι είναι Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, λογαριασμοί και τρόποι λειτουργίας τους. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
2ο μάθημα
Βασικές αρχές Ελληνικών λογιστικών προτύπων: Λογιστικές αρχές και παραδοχές.  Διάρθρωση λογαριασμών ΕΛΓ.
 
3ο μάθημα
Πάγιο ενεργητικό: Τρόποι αποτίμησης παγίου,  μέθοδοι απόσβεσης, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, αναπροσαρμογή παγίου εξοπλισμού.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
4ο μάθημα
 Αποθέματα και τρόποι αποτίμησής τους.  Μέθοδοι αποτίμησης, λογιστικές εγγραφές, υπολογισμός αποθέματος τέλους. Κατηγορίες ειδών αποθήκης.
Απαιτήσεις, οι χρεώστες, τα εισπρακτέα. Πελάτες, επισφαλείς πελάτες, τρόποι υπολογισμού τους
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
5o  μάθημα
Ανάλυση λογαριασμών κεφαλαίου. Αποθεματικά, διαφορές αναπροσαρμογής, αποτελέσματα εις νέον, τακτικό και έκτακτο αποθεματικό, μερίσματα κτλ.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
               
6ο μάθημα
Παθητικό της επιχείρσης:  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προμηθευτές, γραμμάτια, δάνεια, ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , μεταβατικοί  λογαριασμοί κτλ .
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
7ο μάθημα:
Μισθοδοσία- εργατικά –ασφαλιστικά: Υπολογισμός μισθοδοσίας, μισθωτοί , ημερομίσθιοι, εργασιακό κόστος, λογιστικά άρθρα μισθοδοσίας.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
8ο μάθημα
Οργανικά έξοδα   κατά είδος:  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων, αποσβέσεις, διάφορα έξοδα.
 Πωλήσεις εμπορευμάτων, πωλήσεις προϊόντων, άλλα έσοδα, ιδιοπαραγωγή.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
9ο μάθημα
Λογαριασμοί αποτελεσμάτων: Κλείσιμο των βιβλίων,  εγγραφές τακτοποίησης, εγγραφές κλεισίματος, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσεως, έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, Αποτελέσματα προς διάθεση, κλείσιμο ισολογισμού.  
 Οικονομικές καταστάσεις: Η κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσεως,  η κατάσταση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως,  Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, Προσαρτήματα ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
10ο μάθημα
Αρχές λογιστικής κόστους: έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, βασικές κατηγορίες κόστους, κοστολογική διάρθρωση της εταιρίας, λογιστική διαδικασία προσδιορισμού του κόστους, υπολογισμός του κόστους πωληθέντων, αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης
 
11ο μάθημα :
Πρότυπη κοστολόγηση, διαρκής κοστολόγηση, κοστολόγηση κατά φάση, ανάλυση αποκλίσεων, φύλλο μερισμού των εξόδων, κέντρα κόστους, κοστολόγηση υπηρεσών
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
12ο μάθημα
Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: κατηγορίες λογιστικών βιβλίων, εκδιδόμενα στοιχεία επιτηδευματιών, ενημέρωση και διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
 
13ο μαθημα
Ελεγκτική των επιχειρήσεων, αντικείμενο του ελέγχου, υποκείμενο ελέγχου, ελεγκτικές διαδικασίες, διαχείριση ξένης περιουσίας, πιστοποίηση μετά από έλεγχο, διακρίσεις και κατηγορίες ελέγχων, μέθοδοι διενέργειας ελέγχων, οριζόντιος και κάθετος έλεγχος.
           
14ο μάθημα:
Η έκθεση ελέγχου, σκοπός της και χρησιμότητά της, τι αφορά η έκθεση ελέγχου, γενικά πρότυπα ελεγκτικής, πρότυπα επιτόπιας εργασίας, Σχεδιασμός ελέγχου, βήματα. Εσωτερικός έλεγχος, βασικές αρχές του και μεθοδολογία του. Εσωτερική τεκμηρίωση. Τρόπος έρευνας εσωτερικού ελέγχου.
 
15ο μάθημα
Θέματα παλαιών διαγωνισμών, συμβουλές για τον διαγωνισμό.
Δοκιμαστικό τελικό τεστ και αξιολόγηση.
Ασκήσεις, Ερωτήσεις με απαντήσεις, Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]